foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

REGULAMIN

 

szczególnych zasad działalności placówki w trakcie prowadzonych w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III

podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;
 • Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla (https://gis.gov.pl/).
 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczych.

 

§2

Sposób organizowania zajęć opiekuńczych

 1. Dzieci przyprowadzane są do placówki w godzinach 7.50-8.30, o godzinie 8.30 następować będzie dezynfekcja całej szatni i przestrzeni, w której przebywają rodzice.
 2. Po odebraniu dzieci z placówki następuje dezynfekcja pomieszczeń oraz zabawek.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 4. W sali może przebywać maksymalnie do 12 dzieci, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko.
 6. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 5, nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 7. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami (nauczycielami) szkoły.
 8. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 9. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 10. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 11. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 12. Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

§3

 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 3. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom nauczyciel sprawujący nad nimi opiekę.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający do częstego regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i innych powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Dotyczy to szczególnie dywanów, pluszowych zabawek.
 6. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Zabrania się przynoszenia przez dzieci zabawek z domu i zabierania zabawek z placówki do domu.
 9. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 11. W placówce obowiązują instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego:

§4

 

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci powinny przebywać w placówce tylko przez czas niezbędny do zostawienia i odbioru dziecka, powinni oni ograniczyć kontakt z pracownikami placówki do niezbędnego. W razie potrzeby dłuższego kontaktu powinni skorzystać z środków komunikacji na odległość (telefon, wideokonferencja, e-mail).
 3. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szkoły tylko do wyraźnie oznaczonej strefy przy wejściu, aby przekazać lub odebrać dziecko z placówki. Konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 2 m między rodzicem/opiekunem a pracownikiem szkoły.
 4. Obowiązkowe jest posiadanie przez rodziców/opiekunów środków ochrony osobistej –osłona ust i nosa , rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak po wejściu do szkoły.
 5. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru, kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 6. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 7. Rodzic/opiekun ma obowiązek przekazać numer telefonu prywatny i do pracy, aby zapewnić możliwość szybkiej komunikacji w razie potrzeby.

§5

Odbiór dzieci

 1. Pracownik szkoły odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma jakichkolwiek objawów chorobowych) i dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do placówki również musi być zdrowa.
 3. Rodzice/opiekunowie obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.
 4. Do szkoły nie może uczęszczać dziecko, którego rodzice/opiekunowie nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 5. Do placówki nie mogą uczęszczać dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi, nawet w przypadku posiadania zaświadczenia od lekarza o alergii.
 6. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, pracownik informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica/opiekuna w danym dniu.

§6

 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa

 1. Pracownicy regularnie przypominają rodzicom/opiekunom o konieczności przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych.
 2. Zakazane jest przyprowadzanie do szkoły dzieci, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także jeżeli osoby z którymi dziecko zamieszkuje przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji.
 3. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Placówka będzie prowadzić rejestr temperatury dzieci i pracowników. Temperatura będzie mierzona bezdotykowym termometrem. Pracownicy placówki mierzą i zapisują swoją temperaturę w rejestrze przed podjęciem pracy.

§7

 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Pomieszczenie ( gabinet pielęgniarki szkolnej) jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 3. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.
 4. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 6. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 7. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u pracownika przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci.
 9. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko lub pracownik podejrzany o zakażenie, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 12. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki.
 13. W przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka szkoły, zawiesza się zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

 

§8

 

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą udostępniane rodzicom na stronie internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; ul. Armii Krajowej 35c; 58-302 Wałbrzych; adres email: www.psse-walbrzych.pl, Telefon alarmowy 607 634 297, 517 946 116, 518 134 767
 • Służby medyczne – 999 lub 112.
 • Organ prowadzący – Gmina Stare Bogaczowice (74) 8452 220

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Contribute!
Books!
Shop!