foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szkoła Podstawowa Telefon i faks: 74 8452263 e-mail: zs.starebogaczowice@gmail.com ulica Główna 172a 58-312 STARE BOGACZOWICE

Moja Szkoła

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach

Galeria zdjęć

REGULAMIN

 

Organizacji konsultacji dla uczniów klas 4-8 w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach

podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie:
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;
 • Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dla (https://gis.gov.pl/).
 1. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczych.
 2. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub grupowych.
 3. Od 1 czerwca 2020 r. umożliwiamy uczniom klas IV – VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub grupowych.
 4. Udział uczniów w konsultacjach jest możliwy po wyrażeniu pisemnego oświadczenia przez rodzica.

 

§2

Sposób organizowania zajęć – konsultacji dla uczniów

 1. Konsultacje prowadzone są wyłącznie dla uczniów.
 2. Konsultacje dla uczniów klas odbywają się według ustalonego przydziału – Planu konsultacji dla klas VIII
 3. Plan konsultacji dla klas IV-VII, które rozpoczną się od 1 czerwca zostanie umieszczony na stronie szkoły do 29 maja 2020 r.
 4. Wskazane jest wcześniejsze umówienie ucznia z danym nauczycielem, z którego konsultacji chce skorzystać.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 6. W sali może przebywać maksymalnie do 12 uczniów.
 7. Minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 ucznia.
 8. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami (nauczycielami) szkoły.
 9. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone, co najmniej raz na godzinę.
 10. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów.

§3

 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Uczniowie korzystający z konsultacji korzystają wyłącznie z wejścia znajdującego się na górze (dawne gimnazjum).
 2. Zabrania się uczniom przemieszczania się na terenie szkoły poza salami wyznaczonymi na konsultacje.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 5. Z konsultacji nie może korzystać uczeń, którego rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na pomiar temperatury jego ciała przy wejściu oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych podczas przebywania ucznia na terenie szkoły. Zgoda na pomiar musi być wypełniona i podpisana przez rodzica / opiekuna i przyniesiona przez dziecko do szkoły. Bez pisemnej zgody uczeń nie będzie wpuszczony do szkoły.
 6. W trakcie zajęć w szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Obowiązuje jednak zachowanie 1,5 m odległości. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. Maski obowiązują na terenie korytarzy i w autobusie szkolnym.
 7. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
 8. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 9. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u pracownika przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy i wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci.
 11. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, bądź autobusu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
 12. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki.
 13. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki.
 14. W przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka szkoły, zawiesza się zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.
 15. W placówce obowiązują instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego:

§4

 

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą udostępniane rodzicom na stronie internetowej szkoły.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; ul. Armii Krajowej 35c; 58-302 Wałbrzych; adres email: www.psse-walbrzych.pl, Telefon alarmowy 607 634 297, 517 946 116, 518 134 767
 • Służby medyczne – 999 lub 112.
 • Organ prowadzący – Gmina Stare Bogaczowice (74) 8452 220

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.

Contribute!
Books!
Shop!